0Warenkorb

สำหรับผู้ลงทะเบียนทุกหลักสูตร 

  1. หลักสูตร  กระบวนการโค้ชเบื้องต้น
  2. หลักสูตร การพัฒนาทักษะการโค้ช
  3. หลักสูตร  การสอนงานด้วยแนงทางการโค้ช
  4. หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพพิเศษเฉพาะบุคคล

 

* * *การสุปรายงานและการติดตามผล หลังการเรียนครบเวลาของทุกหลักสูตร

(Special fee for Covid 19 Period) 

Coaching Delivery

700,00$ Standardpreis
350,00$Sonderpreis